Địa chỉ: Thôn Bảo An - Xã Hoàng An
Điện thoại: 3.560.122